g+

Bygglovsritningar

Nedan beskrivs processen efter att skisser har tagits fram för tänkt husbyggnation. Arkitektrådet hjälper kunder med bygglovsritningar oavsett om skisserna har tagits fram internt eller av annan aktör.

Bygglovsritningar

När skisskedet är avklarat tar Arkitektrådet fram en komplett bygglovshandling anpassad till de krav som PBL (plan- och bygglagen), samt BBR (Boverkets byggregler) ställer. De enskilda kommunerna kan ha olika krav på handlingarnas utformning, som måste tas hänsyn till för en smidig bygglovshantering. Enligt PBL skall en byggnad vara lämplig för sitt ändamål, ha en god form-, färg och materialverkan, och vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. I BBR ställs sedan dom detaljkrav som ska redovisas för att byggnaden ska anses uppfylla dom grundläggande kraven i PBL. Arkitektrådet hjälper även kunder som redan har en skiss dom tagit fram utan vår medverkan och upprättar bygglovsritningar som är uppdaterade enligt aktuella krav.

Professionellt i alla led där inga detaljer lämnades åt slumpen, rekommenderar varmt

Vi gavs en tydlig bild av vad som kunde byggas och fick lyhörd hjälp från start till mål

Vi fick den hjälp vi behövde för att få igenom vårt bygglov, stort tack