g+

Kontrollansvarig enligt PBL

En kontrollansvarig ska enligt lag ha en oberoende ställning men som arkitekt går det alldeles utmärkt att vara KA till egna som externa kunder.

Kontrollansvarig

Under byggskedet ska den som låter uppföra ett hus ha en kontrollansvarig (KA) vid sin sida. Denne ska tillse att alla krav som samhället ställer på byggnaden uppfylls. Detta regleras i PBL (plan- och bygglagen). På Boverkets hemsida finns en lättbegriplig beskrivning av den kontrollansvariges arbetsuppgifter och skyldigheter. Innan man får börja bygga ska ett tekniskt samråd hållas på kommun. Alla dom krav som ställs ska vara sammanfattade i en kontrollplan. Denna upprättas av KA. Om allt blir godkänt får man startbesked och kan börja bygga. Under byggets gång ska kontrollansvarig göra ett antal platsbesök. Detta för att kontrollera att bygghandlingar följs och att entreprenörer har en egenkontroll som följer den upprättade kontrollplanen. När huset är klart hålls ett slutsamråd med kommun. Därefter erhåller man ett slutbesked om allt är utfört på rätt sätt. Först när slutbesked erhållits får byggnaden tas i bruk. Arkitektrådet hjälper både privatpersoner som företag med denna tjänst.    

Arkitektrådet såg till att vårt projekt uppfyllde alla kraven i bygglagstiftningen, enkelt och professionellt

Minsta detalj kontrollerades för att se till att vårt hus byggts enligt bästa praxis

Med öga för detaljer kontrollerades vårt byggprojekt i alla led, vi är väldigt nöjda med utfört arbete