g+
Kategorier:
Visa artikelregistret
Artiklar efter månad:

Många som går i nybyggnationstankar undrar hur processen går till och vilka regler som gäller. Nedan har vi sammanfattat det viktigaste att tänka på när man bygger nytt hus.

Att tänka på när man bygger nytt hus

Många som går i nybyggnationstankar undrar hur processen går till och vilka regler som gäller. Nedan har vi sammanfattat det viktigaste att tänka på när man bygger nytt hus.

Hustomt och mark

De flesta tomter är reglerade i byggrätt genom en detaljplan. Detaljplanen styr var på tomten huset får ligga, hur stor byggyta huset upptar på marken, antal våningar och byggnadshöjd. Som lekman kan det vara svårt att tolka alla bestämmelser i detaljplanen, rekommendationen är att ni kontaktar bygglovsenheten på kommunen, eller anlitar en rutinerad arkitekt för tolkning.

Skisser och bygglovsritningar

När tomtköpet är klart och ni förstått vad som är möjligt att bygga på tomten, så börjar det roliga skissandet på vad ni vill bygga. Börja med att sammanfatta de behov och krav som styr planeringen. Det är ju antal rum, rummens placering, kök, matplats och vardagsrum i öppet samband, eller mera slutet, tvättstuga, teknikrum m.m. Hur placerar man huset på tomten med hänsyn till sol och utsikt, vilken stil vill ni ha på huset och slutligen hur stort hus räcker er budget till? För inspiration kan ni söka i VillaVisions bibliotek villaskisser. När ni själva sammanfattat vad ni vill ha så är det lämpligt att anlita en professionell arkitekt som kan förädla och renodla dom tankar ni har. Tillsammans med er arkitekt jobbar ni fram en bygglovsritning där man måste klara alla krav i detaljplan samt alla krav i BBR (Boverkets byggregler). Bland annat måste entréplan vara tillgängligt för personer med funktionshinder. När ni sedan söker bygglov ska ni samtidigt anmäla vem som ska vara er kontrollansvarige (KA). Enligt PBL (plan och bygglagen) måste ni anlita en certifierad KA. Se Boverket.se Enligt PBL ska kommun hantera er ansökan på högst 10 veckor, om ansökan är komplett. Beroende på arbetsbelastning och om det finns avvikelser eller andra brister i ansökan kan hanteringen ta längre tid. Grannar har också möjlighet att överklaga, som gör att bygglovet kan fördröjas ytterligare.

Upphandling och byggnation

Parallellt med att bygglovet behandlas bör ni börja med upphandling av husbyggare. Upprätta då en kravspecifikation som utöver bygglovsritningen styr innehållet och utseendet på detaljer och inredning. Även här kan det vara bra att ta hjälp av er arkitekt. Om det finns detaljer som inte framgår av bygglovsritning, men som är viktigt för husets stil och karaktär, så bör ni be er arkitekt rita dessa viktiga detaljer i större skala. Skicka sedan förfrågan till så många som möjligt för att få det mest fördelaktiga erbjudandet. På landningssidan husbyggare finns byggföretag och hustillverkare som alla kan lämna fast pris på arkitektritade villor. När ni hittat det företag som ni vill ska bygga er villa så måste ni få ett ”startbesked” från kommun för att få börja bygga. Detta startbesked får man först efter att ni haft ett tekniskt samråd på kommun, där ni presenterar alla handlingar som har krävts av er i bygglovsbeslutet. Här hjälper er den kontrollansvarige med ”kontrollplan” som är ett styrdokument för alla inblandades ansvar gentemot gällande lagar och förordningar. Projektering för konstruktion, vatten och avlopp, ventilation och el ska också redovisas på detta samråd. Ni måste också teckna en ”färdigställandegaranti” på byggföretaget. Alla inblandade i byggnationen ska ha en ”egenkontroll” för sitt eget arbete. Dessa egenkontroller sammanställs sedan av KA och ska verifieras av hen vid ”slutsamråd” som hålls på byggplats tillsammans med kommun. Om allt då är enligt kontrollplan så får ni slutbesked och kan ta huset i bruk.